หนังสือกรมศิลปากร

บทละคอน เรื่อง สาวิตรี
ศิลปากรดึกดำบรรพ์–อิหนา.
ละคอน เรื่อง พระลอ.
อุณรุท.
โขน ชุด ศึกวิรุญจำบัง
บทละคอน เรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอน พระไวยแตกทัพ.  <br />
เรื่องพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ละคร เรื่อง ไกรทอง
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติและพระนิพนธ์บท ร้อยกรอง<br />