แบบเรียนเก่า

จินดามุนีฬประถมมาลา
ความรู้เรื่องเมืองไทย ชั้นประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรใหม่
แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่าน กวีนิพนธ์ กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ
A Practical English course book 3
A Practice book in oral English ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
English for Thai students book III ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2
คู่มือ The Murder of roger ackroyd
ตำราเรียนพูดด้วยตนเอง เป็นภาษาไทย อังกฤษ เจรจาศัพท์ มีพร้อมทั้งคำถามและคำตอบ
คู่มือหนังสือ The Oxford English course for Thailand สำหรับชั้น ป.7 ฉบับผดุงวิทยา