ข่าวห้องสมุด (Library World News)

ข่าวห้องสมุด ปีที่4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2556
ข่าวห้องสมุด ปีที่4 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2557
ข่าวห้องสมุด ปีที่4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2557
ข่าวห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2558
ข่าวห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ข่าวห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2558
ข่าวห้องสมุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2558
ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2561
ข่าวห้องสมุด (Library World News) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2561